Shri Vishwas R. Satarkar
State Chief Information Commissioner
Shri. Sanjay N. Dhavalikar
State Information Commissioner